From local to international at your door

Uitmuntendheid om u te helpen.

Accountancy en boekhouding 

 • Het voeren van de boekhouding van handelsvennootschappen, private en publieke verenigingen
 • Het voeren van de dagelijkse boekhouding in onze kantoren of bij de cliënt
 • Opvolging van uw boekhouding: controle en opstellen van de jaarrekening
 • Analyse van de boekhoudkundige, administratieve en IT-organisatie
 • Opstellen van algemene en analytische jaarrekeningen
 • Opstellen van maandelijkse en driemaandelijkse staten
 • Opstellen van aangiften in de btw, Intracom en Intrastat
 • Opstellen en neerleggen van uw jaarrekening bij de NBB
 • Opstellen van een financieel plan en budget
 • Bijstand bij het opstellen van business- en investeringsplannen.
 • Financiële analyses, analyse winstgevendheid, waardering van bedrijven
 • Waardering van bedrijven
 • Optimalisering van uw inkomsten, belastingen en VAA
 • Formaliteiten voor starters
 • Hulp met juridische formaliteiten
 • Keuze van de beste vennootschapsvorm
 • Begeleiding bij de opstart van vennootschappen of een zelfstandige activiteit, fusies en vereffening van vennootschappen
 • Bijstand bij het opstellen van verslagen, overeenkomsten en de opstelling van notulen van de algemene vergadering, raad van bestuur enz.

 

Fiscaal advies 

 • Opstellen belastingaangifte van vennootschappen, rechtspersonen, natuurlijke personen en niet-ingezetenen
 • Berekening belastingen
 • Vertegenwoordiging van de belastingplichtige
 • Fiscale vertegenwoordiging voor buitenlandse belastingplichtigen
 • Bijstand bij alle contacten met de belastingdiensten
 • Fiscale optimalisatie
 • Adviezen inzake personenbelastingen
 • Adviezen inzake indirecte belastingen (btw, registratierechten, …)
 • Adviezen inzake internationale fiscaliteit 

Organisatie van boekhoudkundige en administratieve diensten 

 • Implementatie van bepaalde methoden en processen
 • Evaluatie van de interne controle
 • Administratieve diensten

 

Audit van handelsvennootschappen

 • Analyse en opstellen van de jaarrekening
 • Permanente controleopdrachten bij ons cliënteel
 • Advies aan bedrijven
 • Analyse van functietaken
 • Analyse van de winstgevendheid
 • Auditopdrachten voor Belgische of buitenlandse dochtervennootschappen met reporting aan de moedervennootschappen

Audit van de rekeningen van gemeenten en gemeentelijke vzw’s


Axas Consulting heeft een diepgaande expertise inzake gemeentelijke boekhouding en de audit van gemeentelijke administraties, grote en zeer grote vzw’s en ivzw’s. Wij reviseren al vele jaren de boekhouding van grote Brusselse en Waalse gemeenten (controle van de kaspositie, controle van de begrotingsboekhouding, analyse van de interne controle van de verschillende gemeentelijke diensten enz.).Wij verzorgen eveneens voor talrijke vzw’s boekhoudkundige opdrachten, de implementatie van boekhoudsoftware, de opvolging van de betalingen, aanmaningen, interne controle van aankopen en de opvolging van de reporting van subsidies, alsook het voeren van hun boekhouding met focus op het fiscale luik. Onze opdracht bestaat uit:

 • De voorstelling van de jaarrekening aan het directiecomité
 • Het voeren van de boekhouding van gemeentelijke vzw’s
 • De audit van de gemeentelijke boekhouding en gemeentelijke vzw’s
 • De controle op het financieel beheer en de analyse van balansen en resultatenrekeningen van begunstigden van een gemeentelijke subsidie
 • De keuze voor en implementatie van een boekhoudsoftwarepakket
 • Het inhalen van vertraging in het voeren van de boekhouding
 • Facturatie en opvolging van de betalingen
 • Opleiding van het personeel inzake boekhoudsoftware – facturatie – opvolging van betalingen
 • Organisatie van de boekhoudafdeling
 • Deelname aan algemene vergaderingen, met name op het vlak van de goedkeuring van de rekeningen, balans, begroting en verdediging ervan

Sociaal advies 

 • Contact met sociaal secretariaat
 • Coördinatie op het vlak van payroll
 • Advies inzake sociale wetgeving